Centar za spoljnu politiku osnovan je 2011. godine u Beogradu, kao neprofitna, nevladina i nezavisna organizacija sa osnovnim ciljem unapređivanja stručnih istraživanja, edukacije i izdavaštva iz oblasti spoljne politke Republike Srbije.

Misija CSP je vezana za sveobuhvatno istraživanje različitih segmenata savremenih međunarodnih odnosa i spoljne politike Repubilke Srbije. Zato je i strategija CSP vezana je za proširenje istraživačkih kapaciteta u oblasti spoljne politike Srbije, kao i povezivanje trećeg sektora sa državnim organima.

CSP će, u svom radu, težiti povezivanju sličnih institucija međunarodnog, regionalnog i nacionalnog karaktera, a u cilju uspešnog okončanja procesa evroatlanskih integracija i potpunog uključivanja naše zemlje u sistem kolektivne bezbednosti.

Ciljevi Centra za spoljnu politiku

1. Istraživanje u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa sa posebnim akcentom na:

  • Spoljnu politiku Srbije i položaj naše zemlje u međunarodnim odnosima;
  • Evroatlantske integracije Srbije,
  • Regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu i
  • Aktuelna pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.

2. Javno zalaganje i uspostavljanje društvenog dijaloga oko ključnih pitanja i problema spoljne politike Srbije:

  • Strategije spoljne politike Srbije,
  • Odnosa Srbije sa velikim silama,
  • Regionalne saradnje,
  • Evroatlantskih integracija i
  • Rešavanja otvorenih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu.

3. Multidisciplinarna edukacija uže stručne javnosti o ključnim problemima spoljne politike Srbije i međunarodnih odnosa;

4. Multidisciplinarna edukacija šire javnosti, sa posebnim akcentom na mlade, o ekonomskim, politikološkim, pravnim, socijalnim aspektima spoljne politike Srbije;

5. Promocija evroatlantskih integracija Srbije i regiona Zapadnog Balkana;

6. Rešavanje otvorenih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu i stvaranje mirne, stabilne i pouzdane sredine za sveobuhvatni razvoj.

Osnovni oblici rada CSP-a su konferencije, stručne analize, edukativni kursevi, forumi, okrugli stolovi, radionice, tribine, sprovođenje istraživanja javnog mnenja o međunarodnim problemima, istraživački rad i izdavanje publikacija.
Predavači, saradnici, konsultanti i istraživači centra su eminentni stručnjaci iz oblasti spoljne politike.

Programska izjava

Centar za spoljnu politiku okuplja građanke i građane koji su orijentisani za potpunu integraciju Srbije u savremene evroatlantske integracije. Članovi Centra u potpunosti podržavaju savremene i univerzalne principe ljudskih prava i demokratije, tolerancije i vrednosti multikulturnog i multietničkog društva.

CSP će promovisati politiku tolerancije i uvažavanja međunarodnih državnih i nedržavnih subjekata i stim u vezi promovisati politiku pune integracije Republike Srbije u savremene međunarodne procese. U tom smislu, CPS će, izvan dominacije političkih partija, pokušavati da se u Srbiji osigura širi društveni konsensus između vodećih političkih činilaca u vezi sa ključnim spoljnopolitičkim prioritetima.

To se prevashodno odnosi na evroatlantske integracije, jačanje odnosa i partnerstva sa vodećim činiocima savremene međunarodne zajednice i podsticanje regionalne saradnje država Jugoistočne Evrope. U tom smislu CSP će na temelju načela solidarnosti, tolerancije, odsustva isključivosti, uvažavanja drugog i promovisanja mirnog rešavanja međunarodnih problema potencirati na afirmaciji spoljnopolitičkog položaja Republike Srbije..

CSP će, polazeći od navedenih načela, podticati kreativnu i kontruktivnu javnu diskusiju o položaju Republike Srbije u savremenim regionalnim, evropskim i globalnim procesima.

Centar za spoljnu politiku će detektovati probleme i stavove od opšteg društvenog interesa, kao takve iznosi ih u javnost i prezentuje državnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim organizacijama iz zemlje i regiona. U tom smislu CSP se zalaže za promovisanje društvenog dijaloga o spoljnoj politici  i međunarodnom položaju Srbije kao ključnog elementa formulisanja državne politike i u skladu sa time promoviše javnu raspravu, akademski dijalog i ulogu nevladinog sektora u društvu.

CSP će nastojati da uspostavi i unapredi komunikaciju među brojnim subjektima zainteresovanim za spoljnopolitička pitanja, kako bi na najbolji način mogli da utiču na donošenje i sprovođenje politika;

Centar za spoljnu politiku aktivno učestvuje u stvaranju mreže nevladniih organizacija na nacionalnom i regionalnom planu za razmenu znanja i iskustva iz oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa.

Predsednik Centra

Prof. Dr Dragan Đukanović

Prof. Dragan Đukanović

Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku od 2018. godine. Od 2011. do 2018. godine bio je potpredsednik CSP. Zaposlen kao vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U brojnim domaćim i inostranim naučnim i stručnim časopisima tokom protekle decenije objavio je više desetina radova iz oblasti savremenih balkanskih odnosa i spoljne politike Srbije. Takođe, učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata u okviru nevladinog sektora. Gostovao je kao predavač na više evropskih univerziteta.

Od 2015–2017. bio je pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, a 2008–2017. glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Međunarodna politika. Član je i nekadašnji potpredsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (2014–2018).

Potpredsednica Centra

Suzana Grubješić

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru međunarodni odnosi. Dodatno se usavršavala na TEMPUS programu evropskih integracija i u vašingtonskom Centru za međunarodne i bezbednosne studije.

Početkom devedesetih godina živela je i radila u Sjedinjenim Američkim Državama i na Kipru. Vraća se u Srbiju 1995. godine i radi kao menadžerka projekata u Evropskom pokretu u Srbiji i časopisu “Međunarodna politika”. Do 1999. godine, bila je menadžerka projekata G17, a potom je u G17 PLUS ekspertskoj mreži obavljala funkciju izvršne direktorke, a Institutu G17 bila je zamenica direktora od 2001-2004. Od 2004-2012. bila je narodna poslanica, predsednica poslaničke grupe, predsednica i članica Odbora za evropske integracije, članica Odbora za finansije, Odbora za ekonomski razvoj i Odbora za spoljne poslove.

Šest godina je bila je na čelu  delegacije u Parlamentarnoj Skupštini OEBS-a (2006-2012). Bila je potpredsednica Vlade Republike Srbije za evropske integracije (2012-2013). U Centru za međunarodne odnose i održivi razvoj radila je kao savetnica za međunarodne odnose (2014-2015), a od novembra 2015. do jula 2017. godine, bila je posebna savetnica za evropske integracije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Izabrana je za Generalnu sekretarku Evropskog pokreta u Srbiji decembra 2017. godine. Trenutno je angažovana kao potpredsednik u Centru za spoljnu politiku.

Upravni odbor

Prof. dr Ivo Visković

Prof. dr Ivo Visković

Prof. dr Ivo Visković je redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na osnovnim studijama je predavao predmete Savremeni balkanski odnosi zatim Istoriju balkanskih odnosa, Spoljnu politiku Srbije  i Osnovi teorije spoljne politike, dok je na master studijama angažovan na programima Međunarodna politika i Studije SAD.

2000. godine je imenovan za ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Ljubljani, da bi 2009. godine postao ambasador Republike Srbije u Berlinu. Bio je na čelu Katedre za međunarodne studije Fakulteta političkih nauka UB.

Duško Lopandić

Dr Duško Lopandić

Dr Duško Lopandić je diplomirao je na Pravnom Fakultetu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Gospodin Lopandić je bio i dugogodišnji saradnik više naučnih instituta. Držao je predavanja po pozivu na brojnim domaćim i stranim obrazovnim institucijama. Bio je pomoćnik ministra za međunarodne ekonomske odnose, i nacionalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope.

Objavio je preko stotinu naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu kao i desetak knjiga na temu EU, regionalne saradnje i dr. Od 2007 do 2011 bio je ambasador Republike Srbije u Portugalu. Od 2011 je pomoćnik ministra spoljnih poslova za EU.

Dr Vatroslav Vekarić je predsednik Centra za spoljnopolitičke analize, član Spoljnopolitičkog saveta ministarstva spoljnih poslova i bivši direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Objavio je preko stotinu naučnih radova. Pored ostalih radova objavio je knjigu „Spoljna politika u tranziciji“.

Dr Vladimir Goati

Dr Vladimir Goati

Dr Vladimir Goati je predsednik Transparentnosti, Srbija. Diplomirao je 1962. godine  na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Master studije završio je 1966. godine na Pravnom fakultetu, a doktorske 1973. godine na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu.

Radi na Institutu društvenih nauka od 1973. godine. Bio je direktor Instituta u periodu od 1982 -1989. godine. Izabran je za profesora Ljubljanskog Univerziteta 1991. godine.

Kao gostujući predavač radio je na Univerzitetu u Monteskjeu i Bordou od aprila do maja 1997. godine i od aprila do maja 2001. godine. Predaje i kao gostojući predavač na Univerzitetu u Podgorici od 1997. godine.

Prof. dr Jovan Teokarević

Prof. dr Jovan Teokarević je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu gde i predaje. Posebne oblasti naučnog interesovanja su mu: postkomunistički, posebno balkanski politički sistemi i proširenje Evropske unije. Kao gostujući predavač predavao je na Univerzitetima u Trentu, Rimu i Beču. Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u zemčji i inostranstvu. Objavio je veliki broj naučnih radova. Pored ostalih objavio je knjigu “Tranzicija I integracija”.

Prof. dr Slobodan Marković je profesor na Fakultetu političkih nauka. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu, a magistrirao na Univerzitetu Kembridž. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka. Od 2008. je član Upravnog odbora kompanije Politika AD, a od 2009. je predsednik Državne komisije za tajne grobnice od septembra 1944. Od osnivanja (1998) je generalni sekretar Anglo-srpskog društva, i savetnik u Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Naučni je saradnik Instituta za evropske studije. Objavio je veći broj naučnih radova.

Dr Vladimir Đerić

Dr Vladimir Đerić

Dr Vladimir Đerić je diplomirao na Pravnom Fakultetu, univerziteta u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Mičigenu. Đerič zastupa klijente u sporovima koji se tiču privrednog i međunarodnog javnog prava.

Bio je advokat u postupcima pred međunarodnim sudovima i tribunalima (Međunarodni sud pravde, Evropski sud za ljudska prava, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju). Zamenik je člana Venecijanske komisije Saveta Evrope iz Srbije.

Milan Karagaća

pukovnik u penziji, dipl.politikolog

Milan Karagaća je vojni diplomata u penziji i ekspert za spoljnu politiku i bezbednosna pitanja. U dva mandata je bio vojni ataše u SR Nemačkoj, u Bonu, kao i u Berlinu.

Bio je načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju i  VD pomoćnika ministra odbrane za međunarodnu vojnu saradnju i  politiku odbrane.

Autor je brojnih radova o vojnoj diplomatiji,  globalnoj bezbednosti, spoljnoj politici, odnosima u regionu,  strategiji nacionalne bezbednosti, kosovskom problemu i drugim, koji su objavljeni u publikacijama „Međunarodna politika“, „Evropske sveske“, „ISAC fond“ itd .  Preko 100 članaka objavljeno je u dnevnom listu „Danas“,a na blogu B92 preko 200 autorskih tekstova.

IN MEMORIAM

Prof. dr Predrag Simić

Prof. dr Predrag Simić

Prof. dr Predrag Simić je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i šef katedre za međunarodne odnose. Bivši je ambasador Republike Srbije u Francuskoj.

Radio u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova. Posebne oblasti interesovanja su mu spoljna politika Srbije i politički odnosi na Balkanu.

Autor je preko stotinu načnih radova.

Mr Svetlana Đurđevič Lukić

Mr Svetlana Đurđevič Lukić

Mr Svetlana Đurđevič Lukić diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, magistrirala na Studijama politike, bezbednosti i integracija 2004. godine, na Univerzitetu u Londonu, Škola javnih poslova i Škola slovenskih i istočnoevropskih studija.

Usavršavala se na Oksfordu i Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Od 2004. godine je istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.

Radila je kao politički urednik i novinar u nezavisnom nedeljniku NIN u Beogradu. Objavila je veći broj radova i članaka. Zamenica je predsednika Foruma za međunarodne odnose, Evropskog pokreta u Srbiji.

Partneri