Centar za spoljnu politiku osnovan je 2011. godine u Beogradu, kao neprofitna, nevladina i nezavisna organizacija sa osnovnim ciljem unapređivanja stručnih istraživanja, edukacije i izdavaštva iz oblasti spoljne politke Republike Srbije.

Misija CSP je vezana za sveobuhvatno istraživanje različitih segmenata savremenih međunarodnih odnosa i spoljne politike Repubilke Srbije. Zato je i strategija CSP vezana je za proširenje istraživačkih kapaciteta u oblasti spoljne politike Srbije, kao i povezivanje trećeg sektora sa državnim organima.

CSP će, u svom radu, težiti povezivanju sličnih institucija međunarodnog, regionalnog i nacionalnog karaktera, a u cilju uspešnog okončanja procesa evroatlanskih integracija i potpunog uključivanja naše zemlje u sistem kolektivne bezbednosti.

Ciljevi Centra za spoljnu politiku

1. Istraživanje u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa sa posebnim akcentom na:

  • Spoljnu politiku Srbije i položaj naše zemlje u međunarodnim odnosima;
  • Evroatlantske integracije Srbije,
  • Regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu i
  • Aktuelna pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.

2. Javno zalaganje i uspostavljanje društvenog dijaloga oko ključnih pitanja i problema spoljne politike Srbije:

  • Strategije spoljne politike Srbije,
  • Odnosa Srbije sa velikim silama,
  • Regionalne saradnje,
  • Evroatlantskih integracija i
  • Rešavanja otvorenih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu.

3. Multidisciplinarna edukacija uže stručne javnosti o ključnim problemima spoljne politike Srbije i međunarodnih odnosa;

4. Multidisciplinarna edukacija šire javnosti, sa posebnim akcentom na mlade, o ekonomskim, politikološkim, pravnim, socijalnim aspektima spoljne politike Srbije;

5. Promocija evroatlantskih integracija Srbije i regiona Zapadnog Balkana;

6. Rešavanje otvorenih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu i stvaranje mirne, stabilne i pouzdane sredine za sveobuhvatni razvoj.

Osnovni oblici rada CSP-a su konferencije, stručne analize, edukativni kursevi, forumi, okrugli stolovi, radionice, tribine, sprovođenje istraživanja javnog mnenja o međunarodnim problemima, istraživački rad i izdavanje publikacija.
Predavači, saradnici, konsultanti i istraživači centra su eminentni stručnjaci iz oblasti spoljne politike.