Multidimenzionalni aspekti demokratije i identiteta

0
902
Multidimenzionalni aspekti demokratije

Izuzetna nam je čast što ćemo učestvovati u realizaciji projekta  „Multidimenzionalni aspekti demokratije i identiteta: Dijalog i učenje mladih u vreme pandemije COVID-19“, zajedno sa našim partnerima – Crnogorskom panevropskom unijom, Opservatorijom za prava dece i omladine iz Albanije i Panevropskom unijom Bosne i Hercegovine, a koji je podržan od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) za period februar – septembar 2021. godine.

Opšti cilj ovog projekta je adresiranje pitanja mladih vezanih za demokratske i identitetski nasleđene narative u vreme pandemije COVID-19 obezbeđivanjem sigurnog okruženja za međukulturni dijalog, učenje i saradnju među različitim mladim ljudima iz multikulturnih zajednica u okviru četiri uključene države sa Zapadnog Balkana.

Glavne aktivnosti projekta:

Google anketa (ispitanici – mladi iz 4 zemlje Zapadnog Balkana – AL, BA, ME i RS);

Regionalna letnja škola o višedimenzionalnim aspektima demokratije i identiteta među mladima na Zapadnom Balkanu. Sastoji se od: panela, predavanja, radionica, diskusija i izleta;

Brošura – mišljenje i preporuke zasnovane na anketi i školskim diskusijama (autori: stručnjaci, predstavnici različitih sektora i učesnici – mladi);

Komunikacija projektnih aktivnosti (web stranica, društvene mreže i druge: učešće na drugim konferencijama, TV debate, seminari, intervjui za medije itd.).

Uticaj projekta (glavni srednjoročni ciljevi projekta):

Poboljšani interkulturalni dijalog među mladima i između mladih i drugih relevantnih aktera (kreatori politike, NVO, biznis, mediji i drugi lokalni partneri);

Doprineo procesima učenja i razumevanja mladih povezanih sa stvaranjem inkluzivnih, multikulturnih i demokratskih društava;

Podsticao pomirenje mladih razmenom iskustava i saradnjom;

Podignuta svest o demokratskim i identitetskim pitanjima i njihovom uticaju na mlade.

Broj direktno ciljanih ljudi: Anketa (Google forma) – oko 500 ispitanika, Škola – 24 učesnika – mladi, 10 predavanja / govornika; Brošura – podeljena na više od 100 relevantnih adresa. Više od 600 ljudi. Ukupno projekat doseže do više od 1000 ljudi.